Наставници и сарадници

 

Образовни и научноистраживачки рад на Факултету обављају наставници и сарадници.

 

Наставници и сарадници су лица изабрана на начин и под условима утврђеним законом и Статутом за остваривање наставно-научног рада на Факултету.

 

(1) Права и обавезe наставника и сарадника

 1. Ради остваривања циљева и задатака утврђеним Законом и Статутом, наставници и сарадници имају следећа права и обавезе:
 2. у потпуности одрже наставу, према садржају и у предвиђеном броју часова утврђеним студијским програмом и планом извођења наставе и да учествују у свим другим облицима наставе;
 3.  да својим радом и понашањем чувају и подижу углед Факултета и поштују Кодекс професионалне етике Универзитета;
 4. да остварују циљеве и задатке високог образовања и васпитања утврђених Законом;
 5. да се активно, стално и одговорно баве наставно-образовним и научним радом, по правилу на Факултету односно његовим базама и да резултате својих истраживања и других активности користе за стално осавремењивање садржаја образовног процеса;
 6. предлажу усавршавање и преиспитивање наставног плана и програма;
 7. организују и изводе научноистраживачки рад, укључујући и рад са студентима;
 8. да кроз образовни процес перманентно упознају студенте са савременим научним достигнућима;
 9. да оспособљавају наставно-научни и стручни подмладак и доприносе њиховом укључивању у процес истраживачког рада;
 10. да код студената развијају радне навике, подстичу их на стваралачки рад, развијају њихово интересовање за даље образовање;
 11. да обезбеђују изворе савремених, научних и стручних информација и да самостално или у сарадњи са другим наставницима и стручњацима припремају уџбенике, приручнике, скрипта и другу образовну литературу;
 12. да се залажу за хуману и прогресивну примену медицинске науке у друштву и да својим радом и понашањем испољавају хуманизам;
 13. воде евиденцију о присуству настави, објављеним испитима и постигнутом успеху студената, на начин предвиђен општим актом Факултета;
 14. активно и уз пуно стручно ангажовање учествују у раду стручних тела и органа управљања Факултета и Универзитета.

 

(2) Посебно, наставници имају обавезу и право да:

 1. препоручују доступне уџбенике и приручнике за наставни предмет за који су иза; брани;
 2. редовно одржавају испите за студенте, према распореду у прописаним испитним роковима и поштујући Правилник о полагању испита;
 3. држе консултације са студентима у сврху савладавања наставног програма;
 4. буду ментори студентима при изради завршних радова и дисертација;
 5. развијају колегијалне односе са другим члановима академске заједнице;
 6. учествују у здравственој делатности;
 7. обављају и друге послове утврђене Законом, овим статутом и општим актима Универзитета, односно Факултета.

 

(3) Посебно, сарадници имају право и обавезу:

 1. припремају и изводе вежбе под стручним надзором наставника;
 2. помажу наставнику у припреми наставно-научног процеса;
 3. учествују у одржавању испита, у складу са студијским програмом и планом извођења наставе;
 4. обављају консултације са студентима;
 5. раде на сопственом стручном усавршавању ради припремања за самосталан научноистраживачки рад, у сврху стицања вишег академског степена, односно доктората;
 6. развијају колегијалне односе са другим члановима академске заједнице;
 7. обављају и друге послове у складу са Законом, овим статутом и општим актима Универзитета, односно Факултета.

 

Члан 132. и члан 133. Статута Медицинског факултета (Пречишћен текст)