Наставници и сарадници bluearr_img
За преузимање bluearr_img

Избор у наставна и сарадничка звања

 

 

Звања наставника на Факултету су: редовни професор, ванредни професор и доцент.

Сарадничка звања на Факултету су: сарадник у настави, асистент и асистент са докторатом.

Наставу страних језика могу да изводе и наставници у звању наставника страног језика, који имају објављене стручне радове у одговарајућој области и способност за наставни рад.

За потребе реализације дела практичне наставе, која се реализује у наставним базама Факултета, Факултет може да изабере у звање сарадника ван радног односа - клиничког асистента, лице запослено у одговарајућој наставној бази.

 

У звања наставника може бити изабрано лице које испуњава услове прописане Законом, Минималним условима за избор у звања наставника на универзитету које утврђује Национални савет за високо образовање, општим актима Универзитета, Статутом Медицнског факултета и ближе услове утврђене Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета.

 

У звања сарадника може бити изабрано лице које испуњава услове прописане Законом и Статутом Медицинског факултета, односно ближе услове утврђене Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета.

 

Начин и поступак избора у звање наставника и заснивање радног односа ближе се уређују општим актом Универзитета који доноси Сенат, односно Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета.

 

Начин и поступак избора у звање сарадника и заснивања радног односа ближе се уређују Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета.