Избор у наставна и сарадничка звања

 

Послове наставника и сарадника може да обавља лице које поред основних услова утврђених Законом о високом образовању испуњава и посебне услове за избор у одговарајуће звање наставника или сарадника утврђене општим актом о критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду који доноси Сенат Универзитета и Статутом факултета.

 

Звања наставника на Факултету су: доцент, ванредни професор и редовни професор.

Звања сарадника на Факултету су: сарадник у настави и асистент.

Наставу страних језика на Факултету могу да изводе наставници у звању наставник страног језика.

Избор у звање наставника се обавља  на Универзитету у Београду на утврђени предлог Факултета.

Избор у звање сарадника обавља Изборно веће Факултета

 

Поступак за избор наставника и сарадника и заснивање радног односа утврђено је Статутом Универзитета, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду и Статутом Факултета.

 

 

 

Ради задовољења потреба у различитим видовима наставе на Факултету су утврђена и друга звања сарадника Медицинског факултета у складу са чланом 70. став 4. Закона о високом образовању.

Звања сарадника Медицинског факултета су и: клинички асистент, сарадник опште медицине, клинички доцент, клинички професор, стручни сарадник, виши стручни сарадник и стручни саветник.

За потребе последипломске наставе, континуиране медицинске едукације и Центра-Школе јавног здравља и менаџмент у систему здравствене заштите, може се изабрати професор по позиву Медицинског факултета у Београду.

 

Поступак за избор  у наведена звања утврђен је Правилником о сарадничким звањима на Медицинском факултету у Београду који је донео Савет факултета.