Општа акта у примени

 

Статут Универзитета у Београду Медицинског факултета (одлука бр. 25/X-2 од 19.03.2018.)
Одлука о давању сагласности на Статут Медицинског факултета

Статут Универзитета у Београду Медицинског факултета - пречишћен текст (одлука бр. 1750/1 од 01.03.2017.)

Статут Медицинског факултета Универзитета у Београду - пречишћен текст (одлука бр. 60/III-4/1 од 12.07.2016.)
Статут Медицинског факултета Универзитета у Београду - пречишћен текст (по овлашћењу од 18.04.2011.)
Одлука о изменама и допунама Статута Универзитет у Београду-Медицински факултет  (одлука бр.60/IV- 3 од 17.10.2016.г.)
Одлука о изменама и допунама Статута Универзитет у Београду-Медицински факултет бр.  25/VIII-4 od 25. 09. 2014.
Одлука о изменама и допунама Статута Универзитет у Београду-Медицински факултет бр.  32/VI-2 од 29. 09. 2011.
Одлука о изменама и допунама Статута Универзитет у Београду-Медицински факултет бр. 32/IV-5 од 25. 02. 2011.
Одлука о изменама и допунама Статута Универзитет у Београду-Медицински факултет бр.  42/III-3 од 22. 06. 2010.
Статут Универзитет у Београду-Медицински факултет - основни текст (одлука бр.40/ XIV - 2 од 10.10.2006.)
THE STATUTE Faculty of Medicine University of Belgrade - The revised text

ЕТИКА

Правилник о раду етичке комисије за заштиту добробити огледних животиња (одлука бр. 22/IX-5 од 21.06.2011.) 

Правилник о измени и допуни Правилника о раду етичке комисије за заштиту добробити огледних животиња(одлука бр. 50/III-7/3 од 08.03.2016.)
            Образац захтева за одобрење спровођења огледа на животињама 

Правилник о раду Kомитета за етичка питања (пречишћен текст) од 29.03.2004.год.

Правилник о измени и допуни Правилника о раду Kомитета за етичка питања (одлука бр.35-II-7/1 од 30.11.2012.)

Правилник о раду Етичке комисије (одлука бр.18/X-9 oд 21.03.2017.)

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ

Правилник о издавачкој делатности на Медицинском факултету у Београду (одлука бр.18/XI-6 од 29.05.2017.)
Правилник о раду часописа Медицински подмладак од 06.04.2004.

Правилник о уређивању и издавању часописа Медицинска истраживања oд 25.01.2011.

НАСТАВА

Правилник  о измени и допуни Пречишћеног текста Правилника о организацији и извођењу интегрисаних академских студија за стицање звања „доктор медицине" (одлука бр.18/ XII-2/1  од 15.06.2017.)
Правилник о организацији и извођењу интегрисаних академских студија за стицање звања "доктор медицине" - пречишћен текст (одлука бр.1750/3 од 03.04.2017.)
Правилник о организацији наставе интегрисаних академских студија медицине на енглеском језику (одлука бр.15/ VII-4 од 20.09.2017.)
Исправка Правилника о измени и допуни Правилника о организацији и извођењу интегрисаних академских студија за стицање звања "доктор медицине" (одлука бр.18/X-7 од 21.03.2017.)
Правилник о измени и допуни Правилника о организацији и извођењу интегрисаних академских студија за стицање звања "доктор медицине" (одлука бр.18/X-2/2 од 21.03.2017.)
Правилник о измени и допуни Правилника о организацији и извођењу интегрисаних академских студија за стицање звања "доктор медицине" (одлука бр.50/VIII-3/1 од 10.10.2016.)
Правилник о измени и допуни  Правилника о организацији и извођењу интегрисаних академских студија за стицање звања „доктор медицине" (одлука  бр. 15/IX-3/2 oд 11.03.2014. )
Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и извођењу интегрисаних академских студија за стицање звања „доктор медицине" (одлука бр.15/XIII-2/1 од  03. 12. 2014.)
Правилник о измени и допуни  Правилника о организацији и извођењу интегрисаних академских студија за стицање звања „доктор медицине" (одлука бр.35/II-3/1 од 30.11.2012.)
Правилник о организацији и извођењу интегрисаних академских студија за стицање звања "доктор медицине"  (основни текст) од 31.10.2008.г
Правилник о докторским студијама (одлука бр.18/ XIV-2 од 04.10.2017.)

Правилник о стицању научног назива Доктор медицинских наука (основни текст) од 17.06.2008.

Одлукa о измени и допуни Правилника о стицању научног назива „доктор медицинских наука" (одлука бр.22/IX-3/1 од  21.06.2011.)

Одлукa о измени и допуни Правилника о стицању научног назива „доктор медицинских наука" (одлука бр.35-I-3/1 од  16.10.2012.)
Правилник о измени и допуни Правилника о стицању научног назива „доктор медицинских наука” (одлука бр.35-II-4/1 од  30.11.2012.) 
Правилник о измени и допуни Правилника о стицању научног назива „доктор медицинских наука” (одлука бр.35/III-2/1 од  12.03.2013.) 
Правилник о измени и допуни Правилника о стицању научног назива „доктор медицинских наука" (одлука бр.15/X-2/3 од  05.05.2014.)
Правилник о измени и допуни Правилника о стицању научног назива „доктор медицинских наука" (одлука бр.16/I-3/3 од  26.10.2015.)

Правилник о организацији и извођењу студија другог степена од 17.06.2008. (основни текст)

Правилник о полагању дипломског испита од 15.12.2009. ( основни трекст )

Одлука о измени и допуни Правилника о полагању дипломског испита (одлука бр.26/IV-2/2 од  17.06.2010.)
Правилник о измени и допуни Правилника о полагању дипломског испита (одлука бр.35/VIII-3/5 од  06.12.2013.)

Правилник о контроли наставе - 2013 (одлука бр.35/VIII-3/3 од  06.12.2013.)

Правилник о раду комисије за упис студената (одлука бр.35/VIII-3/4 од  06.12.2013.)

Правилник о спровођењу студија здравствених специјализација и ужих специјализација (одлука бр.15/XI-2/3 од  04.07.2014.)
Правилник о измени и допуни Правилника о спровођењу  студија здравствених специјализација и ужих специјализација (одлука бр.50/III-4/2 од 08.03.2016.)
Правилник о организовању студијског програма основнних академских студија сестринство (одлука бр.16/XVI-2/2 od 29.06.2015.)

НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ

Правилник о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду (одлука бр.20/XVI-6 од 07-03.2018.)

Oбразац захтева за расписивање конкурса:

Образац предлога (за Универзитет):

Правилник о додели награда за научноистраживачки рад и унапређење наставе на Факултету од 28.05.2013. (пречишћен текст)

Анекс 1 - ПРЕДЛОГ кандидата за годишњу награду за научно - истраживачки рад за младе истраживаче/научни   допринос

Анекс 2 - ПРЕДЛОГ кандидата за годишњу награду за унапређење наставе

РАДНИ ОДНОСИ

Правилник о безбедности и здрављу на раду од 24.06.2008.

Правилник о организацији и стематизацији послова (одлука бр.251/1 од 01.06.2009.)

Правилник о раду пречишћен текст, (одлука бр. 1750 од 01.03.2017.год.)
Правилник о изменама и допунама Правилника о раду - (одлука бр.25/VIII-6 од 25.09.2014.)
Правилник о изменама и допунама Правилника о раду   (одлука бр.25/V-4 од 27.02.2014.)
Правилник о изменама и допунама Правилника о раду   (одлука бр.32/V-5/1 од 18.04.2011.)
Правилник о раду - основни текст, (одлука бр. 31/XIV-3 од 23.06.2004.)

РАЗНО

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке (одлука бр.60/III-5 од 12.07.2016.)
Правилник о садржају интернет портала (одлука бр.26/IX-4 од 16.01.2015.) 

Правилник о изменама и допунама Правилника о медицинским вештачењима (одлука бр.25/VIII од 25.09.2014.)

Правилник о изменама и допунама Правилника о медицинским вештачењима (одлука бр.32/VI-3 од 29.09.2011.)
Правилник о изменама и допунама Правилника о медицинским вештачењима (одлука бр.32/V- 4/3 од 18.04.2011.)
Правилник о медицинским вештачењима - основни текст од 01.06.2009.

Правила заштите од пожара (одлука бр.656/1 од 31.01.2017.)

Правилник о организацији буџетског рачуноводства (одлука бр.25/VII-2/3 од 08.07.2014.)

Правилник о организовању и спровођењу континуиране медицинске едукације (одлука бр.35/III-4 од 12.03.2013.) 

Правилник о раду центра "Школа јавног здравља и менаџмента у систему здравствене заштите" (одлука бр.35/III-5/2 од 12.03.2014.)

Правилник о раду  "Центра за међународну сарадњу" (одлука  бр. 35/III-6 од  12.03.2013.)

Правилник о мерилима за утврђивање висине школарине и других накнада (одлука бр.25/V-4 од 27.02.2014.)

Правилник о обезбеђивању квалитета од  25.03.2008.

Правилник о образовању и раду Центра за обезбеђивање квалитета и унапређење наставе од 22.03.2005.
Стратегија обезбеђивања квалитета од 24.06.2008.
Правилник o канцеларијском и архивском пословању (одлука бр.35/III-7/1 од 28.05.2013.)
Листа категорија регистратурског материјала са роковима чувања (одлука бр.95/III-7/2 од 28.05.2013.)
Правилник о службеним путовањима запослених на Медицинском факултету (одлука бр.60/II-2/3 од  23.02.2016.)
Правилник о стицању и располагању сопственим приходима и примањима (одлука бр.60/II-2/3 oд  23.02.2016.)

Акт о безбедности ИКТ система МФУБ (бр.1033 од 23.02.2017.)

ПОСЛОВНИЦИ О РАДУ ОРГАНА

Пословник Савета (одлука бр.60/III-2 од 12.07.2016.)