Примењена истраживања bluearr_img

Докторске студије bluearr_img

Модул докторских академских студија

Примењена истраживања у медицини спорта и моторним вештинама

 

Трајање и циљеви програма

Докторске академске студије Медицинског факултета, модул "Примењена истраживања у медицини спорта и моторним вештинама" се организују као трогодишње студије. Укупан број ЕСПБ бодова је 180. Циљ студија је да омогући стицање свеобухватних теоријских и истраживачких компетенција у области примењених истраживања у медицини спорта и моторним вештинама. Студије су засноване на мултидисциплинарној платформи механизама, фактора адаптације и модулације моторних и психофизичких спсобности код здравих, спортиста и код болести и стања код којих су функционалне и/или моторне способности нарушене.


Структура програма

Структуром и садржајем обавезних и изборних предмета обухваћене су: базичне теме (анатомија, биомеханика, медицинска физиологија, генетика и имунологија); специфичности адаптације свих органских система у одговору на физичку активност и њихова интегративно-хијерархијска повезаност; специфичне теме везане за спорт и моторне вештине; физичка активност у превенцији и терапији, као и значајни клинички синдроми.


Структура ових студија садржи листу обавезних и изборних предмета, као и активности чија се настава одвија у прва три семестра студија.

 

Семестар

Структура и садржај

I

 

Обавезни заједнички предмети: Методологија научно-истраживачког рада (4ЕСПБ); Статистика за истраживаче у области биомедицинских наука (базични курс) (5ЕСПБ); Истраживачка етика (1 ЕСПБ); Активности: есеји презентације, публикације (10 ЕСПБ) Ротације између истраживачких јединица (10 ЕСПБ)

30 ЕСПБ

II

 

Обавезни предмети специфични за модул Механизми одговора организма на физичку активност (5 ЕСПБ); Испитивања функционалне и моторне способности (5 ЕСПБ); Клинички синдроми и стања у области медицине спорта и физичке активности (5 ЕСПБ). Активности: есеји презентације, публикације (10 ЕСПБ) Ротације између истраживачких јединица (5 ЕСПБ)

30 ЕСПБ

III

 

Изборни предмет (1 од 12 понуђених)* (5 ЕСПБ) Активности: есеји презентације, публикације (10 ЕСПБ); Израда докторске дисертације-студијски истраживачки рад (15 ЕСПБ)

30 ЕСПБ

IV

Израда публикација и докторске дисертације

Есеји, презентације индивидуалног рада кандидата, публиковање (15 ЕСПБ); Израда докторске дисертације-студијски истраживачки рад (15 ЕСПБ)

30 ЕСПБ

V i VI

Израда докторске дисертације

Израда докторске дисертације-студијски истраживачки рад  (30 ЕСПБ)

60 ЕСПБ

*Детаљан списак и опис предмета видети под Структура програма

 

Реализација програма

Програм ће се реализовати уз коришћеље савремених истраживачких метода у Клиникама и Истраживачким лабораторијама Медицинског факултета Унверзитета у Београду,

 

Услови уписа на студијски програм су:

ОПШТИ: Завршенe интегрисанe академскe студијe из медицинских наука у трајању од 6 година (360 ЕСПБ); или академскe студијe Филозофског факултета-одсек психологија, Факултета за спорт и физичко васпитање и Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, када су студенти на претходним нивоима студија остварила најмање 300 ЕСПБ;

СПЕЦИФИЧНИ: средња оцена из претходног степена студија најмање 8, знање енглеског језика на нивоу средњег курса, одговарајуће компјутерске вештине. Пожељне су препоруке везане за бављење научно-истраживачким радом.

Право уписа директно у другу годину имају кандидати са завршеним специјалистичким академским студијама на Медицинском факултету (60 ЕСПБ) уз прописане услове полагања педмета који нису били обухваћени наведеним програмима, ИЛИ после завршених мастер академских студија "Физичка активност, здравље и терапија вежбањем" (60 ЕСПБ).

 

Сваки пријављени кандидат биће позван на интервју пред комисијом коју чине чланови Програмског савета.

По завршетку студијског програма стиче се назив: доктор медицинских наука - смер примењена истраживања у спорту и моторним вештинама.

 

Програмски савет: Проф. др Љубица Константиновић, Академик Проф. др Драган Мицић, Проф. др Марко Бумбаширевић, Проф. др Томислав Јовановић, Проф. др Сања Мазић