Допуне Конкурса

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

БРОЈ: 3259/2

ДАТУМ: 8.6.2017. године

 

Допуне Конкурса за упис студената у прву годину студија на Медицински факултет у Београду у школској 2017/2018. години

 

-          Упис држављана Србије који су средњу школу завршили у иностранству

Држављанин Републике Србије који је средњу школу завршио у иностранству, односно који је средњошколску исправу стекао завршавањем акредитованог програма у средњој школи у Републици Србији (у даљем тексту: ималац стране средњошколске исправе) приликом пријављивања на Конкурс подноси диплому нострификовану у Министарству просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту: Министарство). Ималац стране средњошколске исправе може се пријавити за упис у првом уписном року са потврдом Министарства да је поступак нострификације у току или доказом да је предат захтев за нострификацију.

Ималац стране средњошколске исправе који стиче диплому полагањем ИБ матуре, у првом уписном року доставља потврду средње школе да је положио све испите предвиђене програмом за стицање међународно признате матуре.

Ималац стране средњошколске исправе који оствари право уписа у првом уписном року у оквиру броја одобреног за упис може се уписати условно уз обавезу да до почетка наставе достави решење о нострификацији.

Ималац стране средњошколске исправе који је стекао у школској 2016/2017. години може остварити право уписа у другом уписном року.

 

-          Упис припадника српске националне мањине из суседних земаља

Ови кандидати прилажу, поред прописане документације и изјаву у писаној форми да је припадник српске националне мањине (модел изјаве објављен је на сајту Факултета).

 

-          Упис припадника ромске националне мањине

1.       Кандидати који желе да се упишу у оквиру Програма афирмативних мера уписа припадника ромске националне мањине приликом подношења пријаве и прописане документације на Конкурс прилажу и следећа документа:

-          Изјаву у писаној форми да је ромске националности (модел изјаве је објављен на сајту Факултета);

-          Потписану и оверну Препоруку Националног савета ромске националне мањине (модел препоруке објављен на сајту Факултета);

Ова документа се предају само приликом пријаве на Конкурс и неће се узимати у разматрање у случају накнадне предаје.

2.       Кандидати из Програма афирмативних мера уписа припадника ромске националне мањине се рангирају и на коначној ранг листи и на посебној ранг листи Програма афирмативних мера коју чине кандидати који на коначној ранг листи нису стекли право уписа на буџет, а положили су пријемни испит и имају најмање 31 бод на пријемном испиту. Првих 4 кандидата са посебне ранг листе се уписује на буџет под условима Програма афирмативних мера.

Кандидати који се на овај начин не упишу рангирају се са осталим кандидатима.

 

-          Упис студената са инвалидитетом

1.       Кандидати који желе да се упишу у оквиру Програма афирмативних мера уписа кандидата са инвалидитетом приликом подношења пријаве и прописане документације на Конкурс прилаже се један од следећих докумената:

-          Решење надлежног органа о постојању телесног оштећења,

-          Решење о праву на додатак за туђу негу и помоћ,

-          Мишљење Интерресорне комисије,

-          Препоруку Удружења студената са хендикепом ( Кандидати којима није рађена процена телесног оштећења и који нису корисници права на додатак за туђу негу и помоћ достављају медицинску документацију Удружењу студената са хендикепом које даје препоруку Факултету).

Медицинска документација мора бити издата од надлежне здравствене институције и не сме бити старија од шест месеци.

Ова документа се предају само приликом пријаве на Конкурс и неће се узимати у разматрање у случају накнадне предаје.

2.       Кандидати из Програма афирмативних мера уписа студената са инвалидитетом се рангирају и на коначној ранг листи и на посебној ранг листи Програма афирмативних мера коју чине кандидати који на коначној ранг листи нису стекли право уписа на буџет, а положили су пријемни испит и имају најмање 31 бод на пријемном испиту.

Првих 4 кандидата са посебне ранг листе се уписује на буџет под условима програма афирмативних мера.

Кандидати који се на овај начин не упишу рангирају се са осталим кандидатима.

 

 

 

ДЕКАН

МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА

Проф. др Небојша Лалић