Септембарски уписни рок на ИАС медицина

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Бр: 4716/11-1

Дана: 11.9.2017.год.

 

На основу Конкурса за упис студената у прву годину интегрисаних академских студија на Медицинском факултету у Београду у школској 2017/2018 год. у септембарском уписном року, заведеног на Факултету под бр.  4716/1  од  17.7.2017.године,  решавајући по жалби број 4716/10-2 од 11.09.2017. на решење Комисије за упис студената број 4716/9 од 09.09.2017. кандидата Александра Ђукића дана 11.9.2017. год., Декан Факултета донoси следеће

 

 

Р Е Ш Е Њ Е

 

Одбија се жалба кандидата Александра Ђукића број 4716/10-2 од 11.09.2017.    на решење Комисије за упис студената број 4716/9 од 09.09.2017.

 

Потврђује се Решење Комисије за упис студената број 4716/9 од 09.09.2017. у ставу IV.

 

Ово Решење је коначно.

 

 

Образложење

 

Кандидат Александар Ђукић благовремено је уложио жалбу број 4716/10-2 дана 11.9.2017. на решење Комисије за упис студената број 4716/9 од 09.09.2017.

Комисија за упис студената је поново прегледала лист са одговорима на питања подносиоца жалбе и утврдила да је имановани, на пријемном испиту према условима Конкурса за упис студената у прву годину интегрисаних академских студија на Медицински факултет у Београду у школској 2017/2018 год. у септембарском уписном року, постигао 18.бодова, а право уписа има кандидат који је постигао најмање 31.бод на пријемном испиту. На основу утврђеног Комисија је констатовала да именовани није положио пријемни испит, те није стекао право на упис у прву годину интегрисаних академских студија на Медицинском факултету у Београду у школској 2017/2018 год. у септембарском уписном року.

 

Остали наводи у жалби нису од утицаја за другачије решење.

 

У складу са изложеним, решено је као у диспозитиву.

 

Доставити подносиоцу жалбе и Студентској служби Факултета.

 

 

 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
ДЕКАН


Проф.др Небојша Лалић

 


УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Бр: 4716/11-2

Дана: 11.9.2017.год.

 

 

На основу Конкурса за упис студената у прву годину интегрисаних академских студија на Медицинском факултету у Београду у школској 2017/2018 год. у септембарском уписном року, заведеног на Факултету под бр.  4716/1  од  17.7.2017.године,  решавајући по жалби број 4716/10-1 од 11.9.2017. кандидата Николе Радосављевића, дана 11.9.2017. год., Декан Факултета донoси следеће

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е

 

Одбија се жалба кандидата Николе Радосављевића број 4716/10-1 од 11.9.2017.  на Решење Комисије за упис студената број 4716/9 од 09.09.2017.

 

Потврђује се Решење Комисије за упис студената број 4716/1 од 9.9.2017. у ставу I.

 

Ово Решење је коначно.

 

Образложење

 

Кандидат Никола Радосављевић благовремено је уложио жалбу број 4716/10-1 од 11.9.2017., на решење Комисије за упис студената број 4716/9 од 09.09.2017.

Подносилац жалбе је оспоравао регуларност поступка полагања пријемног  испита по Конкурсу за упис студената у прву годину интегрисаних академских студија на Медицински факултет у Београду у школској 2017/2018 год. у септембарском уписном року. Комисија за упис студената је констатовала да именовани није положио пријемни испит, те није стекао право на упис у прву годину интегрисаних академских студија на Медицинском факултету у Београду у школској 2017/2018 год. у септембарском уписном року. Такође је констатовала да је подносилац жалбе у јунском уписном року положио пријемни испит али није ушао у квоту студената који су уписали прву годину  интегрисаних академских студија у јунском уписном року. Комисија такође информише подносиоца жалбе да је Одлуком Наставног већа Медицинског факултета у Београду број 3780/3 од 29.6.2016. године, кандидатима који положе пријемни испит за упис на интегрисане академске студије медицине, а не успеју да се упишу, освојени бодови се признају за упис на основне академске студије Сестринства.

Са изложеног, наводи у жалби нису основани.

Остали разлози које именовани наводи у жалби нису од утицаја за другачије решење.

У складу са изложеним, решено је као у диспозитиву.

 

Доставити подносиоцу жалбе и Студентској служби Факултета.

 

 

 

 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
ДЕКАН


Проф.др Небојша Лалић