Уже специјалистичке студије

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ-

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

 

На основу чл. 27  Правилника о спровођењу студија здравствених специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету у Београду

 

Расписује

 К О Н К У Р С

 

за упис на уже специјализације за шк. 2017/2018. годину

 

1. ЕНДОКРИНОЛОГИЈА - 12 месеци

   (за специјалисте интерне медицине и педијатрије, гинекологија и акушерство)

2. ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГИЈА - 12 месеци

    (за специјалисте интерне медицине, инфектологије и педијатрије)

3. РЕУМАТОЛОГИЈА - 12 месеци

(за специјалисте интерне медицине, педијатрије)

4.  БАРОМЕДИЦИНА-12 месеци

   (за специјалисте свих грана медицине осим социјалне медицине, епидемиологије и хигијене,)

5ДИЈЕТОТЕРАПИЈА   - 12 месеци 

   (за специјалисте  хигијене, педијатрије, интерне медицине, опште медицине , медицине спорта,)

6. КЛИНИЧКА ГЕНЕТИКА -12 месеци

     (за специјалисте свих специјалности)

7. БАЛНEОКЛИМАТОЛОГИЈА - 12 месеци

    (за специјалисте свих грана медицине осим социјалне медицине)

8. НЕОНАТОЛОГИЈА - 12 месеци

      (за специјалисте педијатрије)  

9. АНГИОЛОГИЈА - 12 месеци

  (за специјалисте интерне медицине, неурологије,физикалне медицине и рехабилитације,једна од хируршких грана, дерматовенерологије, радиологоје)

10. ПЕРИНАТОЛОГИЈА - 12 месеци

    (за специјалисте гинекологије и акушерства)

11. ФЕРТИЛИТЕТ И СТЕРИЛИТЕТ - 12 месеци

     (за специјалисте гинекологије и акушерства)

12. КАРДИОЛОГИЈА  - 12 месеци

    (за специјалисте интерне медицине и педијатрије)

12.ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ - 12 месеци

    (за специјалисте свих специјалности)

14.ОНКОЛОГИЈА - 12  месеци

(за специјалисте гинекологије и акушерства, интерне медицине,        педијатрије, неурологија, дерматовенерологија, радиологије, опште хирургије,  ортопедска хирургија и трауматологија, пластична, реконструктивна и естетка хирургија, урологија, оториноларингологија, неурохирургија.нуклеарне медицине)

15. ЕНДОКРИНА ХИРУРГИЈА -12 месеци

(за специјалисте опште хирургије, васкуларне хирургије, абдоминалне хирургије, грудне хирургије, дечје хирургије, макилофацијалне хирургијае и оториноларингологије).   

16. РАДИОЛОШКА ЗАШТИТА - 12 месеци

(за специјалисте медицине рада, нуклеарне  медицине, хигијене и      епидемиологије, радиологије)   

17. АЛЕРГОЛОГИЈА И КЛИНИЧКА ИМУНОЛОГИЈА -12 месеци

 (за специјалисте интерне медицине,педијатрије, , дерматовенерологије и  оториноларингологије),                                         

18. ДЕЧЈА ФИЗИЈАТРИЈА- 12 месеци

  (за специјалисте физикалне медицине и рехабилитације)

19. АУДИОЛОГИЈА - 12 месеци

  (за специјалисте ОРЛ)

20. ФОНИЈАТРИЈА - 12 месеци

   (за  специјалисте ОРЛ)

21. МЕДИЦИНСКА ЕКОЛОГИЈА -12 месеци

(за специјалисте хигијене,  медицине рада, опште медицине и клиничке фармакологије)

26. ПУЛМОЛОГИЈА - 12 месеци

  (за специјалисте интерне медицине, педијатрије,  )     

22. БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ -12 месеци

   (за специјалисте психијатрије)

23. БАКТЕРИОЛОГИЈА- 12 месеци

   (за специјалисте медицинске микробиологије и микробиологије са паразитологијом)

24. ВИРУСОЛОГИЈА- 12 месеци

   (за специјалисте медицинске микробиологије  и микробиологије са паразитологијом)

25. ГЕРИЈАТРИЈА -12 месеци

       (за специјалисте интерне медицине и опште медицине) 

26. КЛИНИЧКА ПАТОЛОГИЈА -12 месеци

        (за специјалисте патолошке анатомије)

27. МЕДИЦИНСКА ЦИТОЛОГИЈА -12 месеци

         (за специјалисте патолошке анатомије)

28. СУДСКА ПСИХИЈАТРИЈА-12 месеци

   (за специјалисте психијатрије )

29.  МОЛЕКУЛАРНО БИОЛОШКА И ИМУНОХЕМИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА-       12 месеци

   ( за специјалисте клиничке биохемије, лабораторијске медицине)         

30. КЛИНИЧКА ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА -12 месеци

(за специјалисте свих специјалности)    

31. ДИГЕСТИВНА РАДИОЛОГИЈА 12 месеца 

(за специјалисте радиологије)

32. ИНТЕРВЕНТНА РАДИОЛОГИЈА12 месеца

(за специјалисте радиологије)

33.КЛИНИЧКО БИОХЕМИЈСКА РЕУМАТОЛОГИЈА -12 месеци -2 кандидата

     (за специјалисте клиничке биохемије, лабораторијске медицине)

34.ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА У ОНКОЛОГИЈИ -12 месеци

(за специјалисте клиничке биохемије ,лабораторијске медицине)

 35. ЛАБОРАТОРИЈСКА ЕНДОКРИНОЛОГИЈА -12 месеци

(за специјалисте клиничке биохемије,лабораторијске медицине)

36..ДЕЧЈА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА -12 месеца

          (за специјалисте дечје хирургије и ортопедије)

37.ДЕЧЈА УРОЛОГИЈА-12 месеца

            (за специјалисте дечје хирургије и урологије)

38.МЕДИЦИНСКА ПАРАЗИТОЛОГИЈА И МИКОЛОГИЈА- 12 месеци

(за специјалисте микробиологије са паразитологијом и медицинске микробиологије)

39.ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОШКА МИКОЛОГИЈА-12 месеци

        (за специјалисте дерматовенерологије)

40.НЕФРОЛОГИЈА-12 месеци -7 кандидата

         (за специјалисте интерне медицине и педијатрије)

41.КЛИНИЧКА ФАРМАКОЛОГИЈА - ФАРМАКОТЕРАПИЈА-12 месеци

(за специјалисте интерне медицине,педијатрије, клиничке фармакологије, анестезиологије, неурологије       и психијатрије)

   42.КЛИНИЧКА НЕУРОФИЗИОЛОГИЈА СА ЕПИЛЕПТОЛОГИЈОМ-12 месеци

(за специјалисте психијатрије, дечје психијатрије, неурологије, дечје неурологије и педијатрије)

   43.ПРОФЕСИОНАЛНА ТОКСИКОЛОГИЈА-12 месеци

       (за специјалисте медицине рада, хигијене и интерне медицине)

   44. ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНЕ СПОСОБНОСТИ- 12 месеци

      (за специјалисте медицине рада, опште медицине, интерне медицине)

 45..ХЕМАТОЛОГИЈА -12 месеци

      (за специјалисте интерне медицине, педијатрије и трансфузиологије)

46.МЕДИЦИНСКА ИНФОРМАТИКА -12 месеци

    (за специјалисте свих грана)

47.ЕПИДЕМИОЛОГИЈА ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ-12 месеци

(за специјалисте епидемиологије, хигијене, социјалне медицине, медицине рада,  општа медицина и инфективне болести)

48.ЕПИДЕМИОЛОГИЈА ХРОНИЧНИХ НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ-12 месеци -

(за специјалисте епидемиологије, хигијене, социјалне медицине, медицине рада,  општа медицина и инфективне болести

49. МЕДИЦИНА БОЛА-12 месеци

(за специјалисте анестеизологије, реаниматологије и интензивне терапије, интерне медицине, педијатрије, неурологије, физикалне медицине и рехабилитације, опште медицине, опште хирургије, абдоминалне хирургије, васкуларне хирургије, грудне хирургије, ортопедске хирургије, и трауматологије, дечије хирургије, неурохирургије, пластичне , реконструктивне и естетске хируријге, максилофацијалне хирургије, урологије, кардиохирургије, психијатрије, дечје и адолесцентне психијатрије, инфектологије, радиологије, клиничке фармакологије)

50. ВАСКУЛАРНА ХИРУРГИЈА - 24 месеца

     (за специјалисте опште хирургије)

51ХИРУРГИЈА ДИГЕСТИВНОГ СИСТЕМА - 24 месеца 

    (за специјалисте опште хирургије)

52.НЕУРОРАДИОЛОГИЈА-12 месеци

       ( за специјалисте радиологије)

 

                __________________________________________________________________________

 

УСЛОВИ КОНКУРСА СУ:

1.    положен специјалистички испит

2.    Решење Министарства здравља Републике Србије о одобреној ужој специјализацији

3.    знање једног светског језика

 

ЗА КОНКУРС ТРЕБА ПРИЛОЖИТИ:

 

1.    пријаву

2.    биографију;

3.    оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету;

4.    оверену фотокопију дипломе о положеном специјалистичком испиту;

5.    извод из матичне књиге рођених

6.    уверење о држављанству

7.   оверену фотокопију Решења Министарства здрављаРепублике Србије;

8. уколико установа сноси трошкове усавршавања

   потврда установе да преузима трошкове уже специјализације

 9. потврда о уплати трошкова конкурса у износу од 8.000,00 на текући рачун  Медицинског факултета бр:

 840-1139666-89 позив на бр. 742311-ПО50;

10.  за лекаре који су  дипломе о завршеном факултету односно о положеном специјалистичком испиту стекли у иностранству,  доказ о верификацији Дипоме;

11. изјаву о познавању рада на рачунару

12. Изјаву - сагласност о прибављању личних података

 

ПРИЈАВЕ ПО КОНКУРСУ ПРИМАЈУ СЕ од 9.до 19. октобра 2017 . године од 10 - 13 часова У  СЛУЖБИ ЗА ПОСЛЕДИПЛОМСКУ НАСТАВУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА, Др Суботића бр. 8, други спрат.

 

+++++++++++++++

 

Ужа специјализација се одржава на Медицинском факултету и наставним  базама Факултета у укупном трајању уже специјализације.

 

 

Трошкови уже специјализације подразумевају:

 

Трошкови Конкурса износе 8000,00 а за лекаре из Црне Горе и Републике Српске односно стране држављане, динарска противвредност од 150 еура

Школарина ( уплаћује се  по  семестару  и то приликом уписа сваког семестра   студија).

У шк. 2017/2018. години школарина по семестру износи 130 000,00 динара.

За лекаре из Црне Горе и Републике Српске школарина по семестру износи       1 850 еура

Полагање усменог испита уже специјализације ( у шк. 2017/2018 години трошкови усменог испита износе 65.000, динара а за лекаре Црне Горе и Републике Српске. И стране држављане 950 еура)

Одбрана рада уже специјализације и издавање дипломе- по ценовнику у тренутку одбране. У шк. 2017/2018 години трошкови одбране рада и издавање дипломе износе 95.000, динара а за лекаре Црне Горе и Републике Српске и стране држављане 1350 еура.

 

ГОДИШЊА ШКОЛАРИНА ЗА СТРАНЕ ДРЖАВЉАНЕ ИЗНОСИ 3800 еура. У школарину није укључено полагање усменог испита, одбрана рада и издавање дипломе.