Упис на ДАС кандидата са звањем магистра наука, кандидата који су имали поновни упис након истека рока и кандидата који прелазе са других факултета, који су конкурисали шк. 2017/18. године

 

Обавештавају се кандидати са звањем магистра наука, кандидати који су имали поновни упис након истека рока и кандидати који прелазе са других факултета,  који су се пријавили на Конкурс за докторске академске студије 2017/2018. године, а нису дошли на упис,  ДА ОБАВЕЗНО ДОЂУ НА УПИС од  13-17. новембра 2017. године у Служби за научноистраживачки рад, у термину од 10-13 часова.

 

НЕДОЛАЗАК НА УПИС СМАТРА СЕ ОДУСТАЈАЊЕМ ОД СТУДИЈА.


За упис треба приложити:

 

1. Попуњен индеx (купује се у скриптарници Факултета)

2. Две фотографије величине 3.5 x 4.5цм

3. Један ШВ-20 попуњен образац  

4. Уплата на текући рачун Медицинског факултета у Београду у износу од 1.600,00 динара на рачун

број: 840-1139666-89
позив на број: РО100 ( латинично П)
(део средстава у износу од 1.600,00 динара намењена су Универзитету у Београду);

5. Доказ о уплати школарине  (уколико установа сноси трошкове студија - одлука установе за школску

2017/18. год.)

 

Студент на име школарине уплаћује Факултету једнократан износ или у 5 рата, и то:

Износ школарине 180.000,оо   (уколико се уплаћује из иностранства - 2500 eur )


1. рата 36.000,оо 500 eur приликом уписа,
2. рата 36.000,оо 500 eur до 20.12.2017. године,
3. рата 36.000,оо 500 eur до 20.02.2018. године,
4. рата 36.000,оо 500 eur до 20.04.2018. године,
5. рата 36.000,оо 500 eur до 20.06.2018. године.

 

Школарина за стране држављане износи 4.000,00 eur. по години.


Школарину уплатити на жиро-рачун 840-1139666-89, шифра плаћања за готовинску уплату је 189, а за вирманску 221.


У пољу позив на број обавезно унети 742311/PO 72 D

 

Служба за НИР МФУБ