Конкурс Задужбине Ђоке Влајковића за подршку студентима у стручном и научном усавршавању

 

Београд, 26.01.2018. године
03 Број: 612-414/1-18

 

На основу члана 6. Статута Задужбине Ђоке Влајковића, број: 06-292/9-12 од 23.01.2012.године и Предлога ректора Универзитета у Београду, 03 број: 612-5348/1-17 од 22.12.2017. године, Одбор Задужбине Ђоке Влajковића, на сeдници одржаној 18.01.2018. године, донео је следећу:

 

 

О Д Л У К У

О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗАДУЖБИНЕ ЂОКЕ ВЛАЈКОВИЋА

ЗА ПОДРШКУ СТУДЕНТИМА У СТРУЧНОМ И НАУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ

 

 

Члан 1.

            Расписује се Конкурс за доделу 10 (десет) финансијских подршки за стручно и научно усавршавање студената Универзитета у Београду, које подразумева:

1.     учешће на научним и стручним скуповима у земљи и иностранству и

2.     боравак у иностранству у оквиру основних, мастер и докторских академских студија.

На Конкурс се могу пријавити незапослени студенти основних, мастер и докторских академских студија Универзитета у Београду.

 

Члан 2.

            Финансијска подршка у стручном и научном усавршавању, у нето износу од по 22.500,00 динара по учешћу или боравку, доделиће се из средстава Задужбине Ђоке Влајковића.

 

Члан 3.

            Критеријум за добијање подршке је да усавршавање започиње/траје у периоду од 01.05.2018. године до 01.05.2019. године.

 

Члан 4.

            Потребна документација за стручно и научно усавршавање:

  • Пријава (Образац преузети у формату PDF са интернет странице Универзитета у Београду www.bg.ac.rs - у делу „Стипендије и конкурси", или у портирници зграде Универзитета у Београду на Студентском тргу број 1),
  • Уверење факултета о упису школске 2017/2018. године у статусу студента основних, мастер или докторских академских студија Универзитета у Београду,
  • Званична потврда о учешћу у научном/стручном скупу или потврда о иностраном усавршавању,
  • Доказ да кандидат није у радном односу, издат од надлежног органа за тржиште рада у општини његовог пребивалишта (кандидат мора бити пријављен у Националној служби за запошљавање) или потврду из ПИО фонда уколико нема уплата из радног односа.
  • Краткa биографијa и
  • Штампани подаци са електронске личне карте или фотокопија важеће личне карте.

 

Комплетна документација наведена у члану 4. Одлуке, доставља се у електронској форми, у PDF формату, као један документ, као и у штампаној форми.

 

Члан 5.

            Рок за подношење пријава је од 01.02.-31.03.2018. године.

            Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком - Конкурс Задужбине Ђоке Влајковића за подршку у стручном и научном усавршавању.

Електронска адреса на коју треба доставити документацију је: popovm1@rect.bg.ac.rs.

 

Члан 6.

Извештај са доказима о реализацији средстава (докази о уплати котизације и/или смештаја и/или карте за превоз и други докази у зависности од тога за шта су средства одобрена), доставља се у року до 30 дана од дана завршетка научног, односно стручног скупа или боравка у иностранству.

 

Члан 7.

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Сектору за инвестиције и управљање имовином Универзитета, задужбина и фондова Универзитета, на телефон:  (011) 3207-426.

 

Члан 8.

Избор кандидата за доделу подршке врши Одбор Задужбине, о чему објављује одлуку на интернет страници Универзитета у Београду www.bg.ac.rs у делу „Стипендије и конкурси".     

 

Члан 9.

На одлуку о додели подршке кандидат има право приговора Одбору Задужбине у року од 8 дана од дана објављивања одлуке. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК
ОДБОРА ЗАДУЖБИНЕ

 

Проф. др Драгана Милић