Конкурс за избор у звање и на радно место са пуним радним временом

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
БРОЈ:1520/2
ДАТУМ:  01.03.2018.
Б Е О Г Р А Д  
Tel. 36 36 321; 36 36 320

НАЦИОНАЛНОЈ СЛУЖБИ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

      Б Е О Г Р А Д

Гундулићев венац 23-25

 

Пријављујемо Вам следећа радна места и услове за обављање послова тих места

Декан Медицинског факултета у Београду

објављује

 

К О Н К У Р С

 

за избор у звање и на радно место са пуним радним временом за следеће уже научне области (предмете) :

 

1.        1 наставника за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ХЕМИЈА У МЕДИЦИНИ на неодређено време

2.        1 наставника за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област БИОФИЗИКА У МЕДИЦИНИ на неодређено време

3.        1 наставника за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ПСИХИЈАТРИЈА на неодређено време

4.        1 наставника за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ОФТАЛМОЛОГИЈА на неодређено време

5.        3 наставника за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ПЕДИЈАТРИЈА на неодређено време

6.        3 наставника за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО на неодређено време

7.        2 наставника за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (гастроентерологија) на неодређено време

8.        3 наставника за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (кардиологија) на неодређено време

9.        4 наставника за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (ендокринологија) на неодређено време

10.     1 наставника за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (дечја хирургија) на неодређено време

11.     1 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА  за ужу научну област ХИСТОЛОГИЈА И ЕМБРИОЛОГИЈА на одређено време од 5 година

12.     1 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА  за ужу научну област МЕДИЦИНСКА И КЛИНИЧКА БИОХЕМИЈА на одређено време од 5 година

13.     1 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА  за ужу научну област ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА на одређено време од 5 година

14.     1 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА  за ужу научну област ПАТОЛОГИЈА на одређено време од 5 година

15.     1 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА  за ужу научну област СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА У МЕДИЦИНИ на одређено време од 5 година

16.     2 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА  за ужу научну област ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА на одређено време од 5 година

17.     1 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА  за ужу научну област НЕУРОЛОГИЈА на одређено време од 5 година

18.     1 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА  за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (ендокринологија) на одређено време од 5 година

19.     1 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА  за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (хематологија) на одређено време од 5 година

20.     1 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА  за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (алергологија) на одређено време од 5 година

21.     1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област АНАТОМИЈА на одређено време од 5 година

22.     1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област МЕДИЦИНСКА ФИЗИОЛОГИЈА на одређено време од 5 година

23.     1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област МИКРОБИОЛОГИЈА на одређено време од 5 година

24.     1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК на одређено време од 5 година

25.     1 сарадника за избор у звање АСИСТЕНТА за ужу научну област БИОФИЗИКА У МЕДИЦИНИ на одређено време од 3 године

26.     1 сарадника у настави за ужу научну област ХИСТОЛОГИЈА И ЕМБРИОЛОГИЈА на одређено време од 1 године

27.     2 сарадника у настави за ужу научну област ХИГИЈЕНА СА МЕДИЦИНСКОМ ЕКОЛОГИЈОМ на одређено време од 1 године

28.     2 сарадника у настави за ужу научну област ФАРМАКОЛОГИЈА, КЛИНИЧКА ФАРМАКОЛОГИЈА И ТОКСИКОЛОГИЈА на одређено време од 1 године

 

    УСЛОВИ 1: Завршен Фармацеутски  факултет, VIII степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Статутом Медицинског факултета у Београду

    УСЛОВИ 1: Завршен Физички факултет, VIII степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Статутом Медицинског факултета у Београду

УСЛОВИ 3-23: Завршен Медицински факултет, VIII степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Статутом Медицинског факултета у Београду

УСЛОВИ 24: Завршен Филолошки факултет, VIII степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Статутом Медицинског факултета у Београду

УСЛОВИ 25: Завршен Физички факултет или Природно математички факултет одсек Физика, VII степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Статутом Медицинског факултета у Београду

УСЛОВИ 26-28: Завршен Медицински факултет, VII степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Статутом Медицинског факултета у Београду

 

Посебан услов: кандидати који конкуришу за клиничке наставне предмете подносе доказ о радном односу на клиници која је наставна база Медицинског факултета у Београду.

                Пријаве са документацијом о испуњавању услова конкурса (у складу са Статутом Медицинског факултета и Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду) подносе се Писарници Медицинског факултета, у ул.Др Суботића бр.8 (Тел. 36-36-320; 36 36 321) у року од 15 дана од објављивања конкурса.

 

КОНКУРС РАСПИСАН  У ОГЛАСНИМ НОВИНАМА „ПОСЛОВИ"

дана 07.03.2018. године

 

Д Е К А Н
МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА

Проф. др Небојша Лалић

 

ПРИЛОГ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:


Потребна документација за пријаву на Конкурс за наставнике
Потребна документација за пријаву на Конкурс за асистенте
Потребна документација за пријаву на Конкурс за сараднике у настави
Образац изјаве
Образац изјаве о изворности