Увид јавности

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
БРОЈ: 4884/1
ДАТУМ: 11.06.2018.
Б Е О Г Р А Д

 

На основу члана 94. и члана 156. став 2. Статута Универзитета у Београду - Медицинског факултета (пречишћен текст од 01.03.2017. године), доносим

 

 

О Д Л У К У

 

 

Стављају се на увид јавности реферати о пријављеним кандидатима на расписаним конкурсима за избор наставника и сарадника за следеће уже научне области:

 

1.Два сарадника у настави за ужу научну област ХУМАНА ГЕНЕТИКА
2.Један сарадник у настави за ужу научну област АНАТОМИЈА
3.Два сарадника у настави за ужу научну област СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА У МЕДИЦИНИ
4.Један сарадник  у настави за ужу научну област ХИСТОЛОГИЈА И ЕМБРИОЛОГИЈА
5.Један сарадник у звање асистента за ужу научну област МЕДИЦИНА И ДРУШТВО
6.Два сарадника у звање асистента за ужу научну област ЕПИДЕМИОЛОГИЈА
7.Један сарадник у звање асистента за ужу научну област ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
8.Три сарадника у звање асистента за ужу научну област ПАТОЛОГИЈА
9.Два сарадника у звање асистента за ужу научну област ФАРМАКОЛОГИЈА, КЛИНИЧКА ФАРМАКОЛОГИЈА И ТОКСИКОЛОГИЈА
10.Два  сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО
11.Два  сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ПСИХИЈАТРИЈА
12.Један сарадник у звање клиничког асистента за ужу научну област ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА СА МАКСИЛОФАЦИЈАЛНОМ ХИРУРГИЈОМ
13.Четири сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област РАДИОЛОГИЈА
14.Шест сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ПЕДИЈАТРИЈА
15.Један наставник у звање доцента за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (хематологија)
16.Два наставника у звање доцента за ужу научну област НЕУРОЛОГИЈА
17.Један наставник у звање доцента за ужу научну област МИКРОБИОЛОГИЈА
18.Два наставника у звање доцента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (дечја хирургија)
19.Један наставник у звање доцента за ужу научну област АНАТОМИЈА
20.Два наставника у звање доцента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија-васкуларна хирургија)
21.Један наставник у звање доцента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (пластична хирургија)
22.Пет наставника у звање доцента за ужу научну област ПЕДИЈАТРИЈА
23.Два наставника у звање доцента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (анестезиологија са реаниматологијом)
24.Три наставника у звање доцента за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (ендокринологија)
25.Четири наставника у звање доцента за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (гастроентерологија)
26.Два наставника у звање доцента за ужу научну област ОФТАЛМОЛОГИЈА
27.Један наставник у звање доцента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија)
28.Један наставник у звање доцента за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (реуматологија)
29.Два наставника у звање доцента за ужу научну област РАДИОЛОГИЈА
30.Два наставника у звање доцента за ужу научну област ПСИХИЈАТРИЈА
31.Један наставник у звање доцента за ужу научну област ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ
32.Један наставник у звање доцента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (грудна хирургија)
33.Један наставник у звање доцента за ужу научну област ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
34.Један наставник у звање доцента за ужу научну област АНАТОМИЈА
35.Један наставник у звање доцента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија)
36.Један наставник у звање доцента за ужу научну област ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ
37.Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО
38.Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област МИКРОБИОЛОГИЈА
39.Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област СУДСКА МЕДИЦИНА
40.Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област НЕУРОЛОГИЈА
41.Два наставника у звање ванредног професора за ужу научну област ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО
42.Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ХИСТОЛОГИЈА И ЕМБРИОЛОГИЈА
43.Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (дечја хирургија)
44.Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО
45.Три наставника у звање ванредног професора за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (анестезиологија са реаниматологијом)
46.Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ФАРМАКОЛОГИЈА, КЛИНИЧКА ФАРМАКОЛОГИЈА И ТОКСИКОЛОГИЈА
47.Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ОФТАЛМОЛОГИЈА
48.Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА
49.Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ХУМАНА ГЕНЕТИКА
50.Један наставник у звање редовног професора за ужу научну област ПСИХИЈАТРИЈА
51.Један наставник у звање редовног професора за ужу научну област БИОФИЗИКА У МЕДИЦИНИ

 

Реферати комисија биће објављени на интернет страници Факултета (www.mfub.bg.ac.rs).

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Чланом 156. став 2. Статута Универзитета у Београду - Медицинског факултета (пречишћен текст од 01.03.2017. године) прописано је да се реферат комисије ставља на увид јавности 30 дана објављивањем на огласној табли и на интернет страници Факултета.

 

Реферати Комисија са материјалом са конкурса налазе се у Служби за кадровске послове Медицинског факултета, собе 207 и 209/I спрат, у улици Др Суботића број 8 и могу се погледати сваког радног дана од 10-14 часова, почев од 11.06.2018. године до 10.7.2018. године.

 

 

Одлуку доставити:
-Архиви Изборног већа
-ЦИКТ-у

Д Е К А Н
Медицинског факултета
Проф. др Небојша Лалић