Kонкурс за избор у звање и на радно место са пуним радним временом

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
БРОЈ: 5130/2
ДАТУМ: 20.06.2018.
Б Е О Г Р А Д
Тел. 36 36  321; 36 36 320       

 

НАЦИОНАЛНОЈ СЛУЖБИ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Б Е О Г Р А Д

Гундулићев венац 23-25

 

Пријављујемо Вам следећа радна места и услове за обављање послова тих места

Декан Медицинског факултета у Београду

објављује

 

К О Н К У Р С

за избор у звање и на радно место са пуним радним временом за следеће уже научне области (предмете) :

1.        1 наставника за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА  за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (кардиологија) на неодређено време

2.        1 наставника за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА  за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (гастроентерологија) на неодређено време

3.        1 наставника за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА  за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија - кардиохирургија)  на неодређено време

4.        2 наставника за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА  за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (неурохирургија)  на неодређено време

5.        1 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА  за ужу научну област МЕДИЦИНСКА ФИЗИОЛОГИЈА на одређено време од 5 година

6.        1 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА  за ужу научну област ПЕДИЈАТРИЈА на одређено време од 5 година

7.        2 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА на одређено време од 5 година

8.        2 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА СА МАКСИЛОФАЦИЈАЛНОМ ХИРУРГИЈОМ на одређено време од 5 година

 

УСЛОВИ 1-8: Завршен Медицински факултет, VIII степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Статутом Медицинског факултета у Београду

Посебан услов: кандидати који конкуришу за клиничке наставне предмете подносе доказ о радном односу на клиници која је наставна база Медицинског факултета у Београду.

                Пријаве са документацијом о испуњавању услова конкурса (у складу са Статутом Медицинског факултета и Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду) подносе се Писарници Медицинског факултета, у ул.Др Суботића бр.8 (Тел. 36-36-320; 36 36 321) у року од 15 дана од објављивања конкурса.

 

КОНКУРС РАСПИСАН  У ОГЛАСНИМ НОВИНАМА „ПОСЛОВИ"
дана
04.07.2018. године

 

 

      Д Е К А Н

МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА

    Проф. др Небојша Лалић 

Прилог

Конкурсна документација: