Kонкурс за избор у звање и на радно место са пуним радним временом

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
БРОЈ:5130/1
ДАТУМ: 20.06.2018.
Б Е О Г Р А Д
Tel. 36 36 321; 36 36 320

НАЦИОНАЛНОЈ СЛУЖБИ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Б Е О Г Р А Д

Гундулићев венац 23-25

 

Пријављујемо Вам следећа радна места и услове за обављање послова тих места

Декан Медицинског факултета у Београду објављује

 

К О Н К У Р С

 

за избор у звање и на радно место са пуним радним временом за следеће уже научне области (предмете) :

 

1.      1 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (гастроентерологија) на одређено време од 5 година

2.      1 сарадника за избор у звање АСИСТЕНТА за ужу научну област ЕПИДЕМИОЛОГИЈА на одређено време од 3 године

 

УСЛОВИ  1: Завршен Медицински факултет, VIII степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Статутом Медицинског факултета у Београду

 

УСЛОВИ  2: Завршен Медицински факултет, VII степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Статутом Медицинског факултета у Београду

 

 Посебан услов: кандидати који конкуришу за клиничке наставне предмете подносе доказ о радном односу на Клиници која је наставна база Медицинског факултета у Београду.

 

                Пријаве са документацијом о испуњавању услова конкурса (у складу са Статутом Медицинског факултета и Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду) подносе се Писарници Медицинског факултета ,у ул. Др Суботића бр.8  у року од 15 дана од објављивања конкурса.

 

КОНКУРС РАСПИСАН  У ОГЛАСНИМ НОВИНАМА „ПОСЛОВИ"

дана 04.07.2018. године

 

Д Е К А Н

МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА

    Проф. др Небојша Лалић 

Прилог

Конкурсна документација: