Конкурс

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

 

расписује 

 

К О Н К У Р С

за упис на

 

СТУДИЈЕ ДРУГОГ СТЕПЕНА АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

за шк. 2018/2019. годину

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ -

У ТРАЈАЊУ ОД ЈЕДНЕ ГОДИНЕ (60 ЕСПБ)

 

                                    

1.     ДИГЕСТИВНИ СИСТЕМ - 5 кандидата

2.     ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ФАРМАКОЛОГИЈА - 10 кандидата

3.     ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ФИЗИОЛОГИЈА И ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА - 5 кандидата

4.     ЕПИДЕМИОЛОГИЈА - 5 кандидата

5.     ИСХРАНА - 5 кандидата

6.     КЛИНИЧКА ЕНДОКРИНОЛОГИЈА - 10 кандидата

7.     КЛИНИЧКА И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА МИКРОБИОЛОГИЈА - 3 кандидата

8.     КЛИНИЧКА И ПРИМЕЊЕНА АНАТОМИЈА - 5 кандидата

9.     КЛИНИЧКА КАРДИОЛОГИЈА - 15 кандидата

10.  КЛИНИЧКА ОФТАЛМОЛОГИЈА - 10 кандидата

11.  КЛИНИЧКА ПУЛМОЛОГИЈА - 5 кандидата

12.  KЛИНИЧКА ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА - 7 кандидата

13.  КЛИНИЧКА ФАРМАКОЛОГИЈА И ТЕРАПИЈА - 10 кандидата

14.  КЛИНИЧКА ХЕМАТОЛОГИЈА - 5 кандидата

15.  МЕДИЦИНА СПОРТА - 5 кандидата

16.  МИКРОСКОПИЈА И ЋЕЛИЈСКА БИОЛОГИЈА - 3-15 кандидата

17.  НЕОНАТОЛОГИЈА - 5 кандидата

18.  НЕУРОХИРУРГИЈА - 2 кандидата

19.  НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА - 3 кандидата

20.  РЕУМАТОЛОГИЈА - 5 кандидата

21.  ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА - 5 кандидата

22.  ФОРЕНЗИЧКА ПАТОЛОГИЈА И ЕКСПЕРТИЗНА ДИЈАГНОСТИКА - 3 кандидата

23.  ХИГИЈЕНА СА МЕДИЦИНСКОМ ЕКОЛОГИЈОМ - 5 кандидата

24.  ХИРУРШКА АНАТОМИЈА - 7 кандидата

25.  ХУМАНА РЕПРОДУКЦИЈА - 10 кандидата

26.  ШКОЛСКА ХИГИЈЕНА И ФИЗИОЛОГИЈА РАСТА И РАЗВОЈА - 5 кандидата  


Услови Конскурса су:

  • завршене интегрисане академске студије медицине, односно основне студије према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању;         
  • познавање енглеског језика до нивоа могућности комуникације и праћења научне литературе;
  • основна знања у коришћењу рачунара.

 

За Конкурс треба приложити:

Ø  пријаву;

Ø  биографију;

Ø  извод из матичне књиге рођених;

Ø  уверење о држављанству, не старије од 6 месеци;

Ø  оверену фотокопију дипломе о завршеним студијама;

Ø  оверену фотокопију додатка Дипломи;

Ø  потврду о средњој оцени (ако није наведена у дипломи);

Ø  оверену фотокопију потврде o знању језика (за кандидате који су страни језик полагали у току студија није потребна посебна потврда);

Ø  сагласност установе о похађању наставе, ако је кандидат у радном односу, а уколико установа сноси трошкове студија - одлука установе;

Ø  потврда о знању коришћења рачунара (уколико кандидат не поседује потврду - подноси изјаву о познавању рада на рачунарима уз обавезу да у току наставе положе тест провере знања);

Ø  потврду о уплати трошкова Конкурса у износу од 8.000,00 динара, који се уплаћују на жиро-рачун Медицинског факултета,  Београд, Др Суботића бр. 8, број: 840-1139666-89 (позив на број ПО50).

 

            Дипломе стечене у иностранству морају бити нострификоване.

 

Прилог:

 

УПИС СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА

 

Страни држављани могу уписати студије под истим условима као и домаћи држављани, ако су здравствено осигурани (Одељење за инострано осигурање, Немањина 30, Београд), ако знају језик на коме се изводи настава (потврду да влада српским језиком од одговарајуће акредитоване установе) и уз плаћање трошкове школарине за стране држављане. Поред документације коју подносе домаћи држављани, страни држављани приликом пријаве на Конкурс морају да приложе и:

Ø  решење о признавању стране јавне исправе;

Ø  доказ о дозволи боравка;

Ø  доказ да су здравствено осигурани за школску годину коју уписује;

Ø  копују путне исправе;

Ø  доказ да влада српским језиком.

 

Избор кандидата врши одговарајућа Комисија на основу испуњености услова Конкурса. Предност имају кандидати са вишом средњом оценом.

 

Пријаве по Конкурсу примају се од  24. септембра до 04. октобра 2018. године у Служби за специјалистичку наставу Медицинског факултета, Београд, Др Суботића бр. 8, од 9 до 13 часова.

 

Трошкови студија обухватају:

  • трошкови конкурса у износу од 8.000,00 динара (за стране држављане трошкови конкурса износе динарска противвредност 150 €);
  • годишњу школарину за школску 2018/2019. годину, која износи 136.000,00 динара (годишња школарина за стране држављане је 1.900 €). Приликом уписа у први семестар, студенти уплаћују и износ од 1.600,00 динара (средства су намењена Универзитету у Београду). Годишњу школарину студенти могу уплатити одједном, у две, четири или пет рата.
  • трошкови оцене и јавне одбране рада, који се уплаћују непосредно пре јавне одбране по ценовнику који важи у тренутку одбране рада, а који у школској 2018/2019. години износе 55.000,00 динара (за стране држављане трошкови оцене и јавне одбране рада у школској 2018/2019. години износе 800 €);
  • трошкови издавања дипломе, који се уплаћују по ценовнику Универзитета у моменту штампања и издавања дипломе.

 

 КОНКУРСНИ РОК

Пријем - предаја докумената

од 24. септембра до 04. октобра 2018. године од 9 до 13 часова

Коначна листа пријављених  кандидата Факултета која се доставља Универзитету

10. октобар 2018. године у 12 часова

Коначна листа примљених кандидата коју је доставио Универзитет и која је основ за упис

11. октобар 2018. године до 12 часова

Упис примљених кандидата

до 14. октобра до 14 часова 2018. године

Факутет доставља Универзитету број уписаних кандиата по модулима

15. октобар 2018. године

 

Прилог: