Упис студената у прву годину ИАС, упис без пријемног испита, прелази са других факултета

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
ДАТУМ
: 19.7.2018.
Броj:
6029/1

 

Конкурс за упис студената у прву годину студијског програма интегрисаних академских студија на Медицинском факултету у Београду у школској 2018/2019. години у септембарском уписном року

 

На основу Конкурса за упис студената на интегрисане академске студије Универзитета у Београду за школску 2018/2019. годину Медицински факултет у Београду расписује

 

К О Н К У Р С

I              За упис држављана Републике Србије који су у школској 2017/2018. години стекли страну средњошколску исправу

1.      Медицински факултет у Београду уписује у прву годину интегрисаних академских студија медицине у трајању од 6 година, односно 360 ЕСПБ бодова  4 студента који се финансирају из буџета.

2.      У овом конкурсном року може се пријавити држављанин Републике Србије који је у школској 2017/2018. години средњу школу завршио у иностранству, односно који је страну средњошколску исправу стекао завршавањем акредитованог програма у средњој школи у Републици Србији (у даљем тексту: Ималац стране средњошколске исправе).

3.      Ималац стране средњошколске исправе мора претходно обавити нострификацију стране средњошколске исправе у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, Немањина 22-26.

Уколико поступак нострификације није окончан, кандидат уз пријаву подноси потврду о томе да је поступак у току.

4.      Упис кандидата врши се под истим условима као и упис у јунском уписном року. Текст Конкурса је објављен на интернет страници Медицинског факултета.

Право уписа има кандидат који је постигао најмање 31 бод на пријемном испиту и налази се на ранг листи до броја одобреног за упис кандидата који се финансира из буџета утврђеног одлуком Владе Републике Србије.

 

II             Упис страних студената

 

1.      Медицински факултет у Београду уписује у прву годину интегрисаних академских студија медицине студенте стране држављане. Страни држављани се уписују под истим условима као и држављани Републике Србије.

2.      Страни држављанин плаћа школарину. Школарина за студенте стране држављане износи 2500 евра у динарској противвредности.

3.      Кандидат - страни држављанин приликом пријављивања на конкурс подноси:

-        Копије оригиналних документа средње школе преведене код судског тумача (четри сведочанства и диплома средње школе), копију Решења о нострификацији или потврду о томе да је започета нострификација (Министарство просвете, науке и технолошког развоја Немањина 22 -26  http://www.mpn.gov.rs/enicnaric-srbija/ ) оригинална документа донети на увид;

-        Извод из матичне књиге рођених - преведен код судског тумача, оригинал на увид;

 

-        Фотокопију пасоша;

-        Уверење да је здравствено способан за студије медицине (лекарско уверење);

-        Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 100 евра у динарској противвредности;

-        Пре уписа кандидат - страни држављанин дужан је да поднесе доказе :

o   Да је здравствено осигуран

o   Да влада спским језиком

Документа Црне Горе, Босне и Херцеговине и Хрватске не треба преводинти.

Право уписа има кандидат који је постигао најмање 31 бод на пријемном испиту.

  

КОНКУРСНИ РОКОВИ

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА

3., 4., СЕПТЕМБРА 2018. ГОДИНЕ

 ОД 9,00 ДО 13,00 ЧАСОВА

ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА

4.СЕПТЕМБРА 2018. ГОДИНЕ У 14,00 ЧАСОВА

ПРИМЕДБЕ НА ЛИСТУ СА БРОЈЕМ БОДОВА ИЗ ШКОЛЕ

5.СЕПТЕМБРА 2018. ГОДИНЕ ОД 9,00 ДО 12,00 ЧАСОВА

(ЕЛЕКТРОНСКИ НА АДРЕСУ prijemni.ispit@med.bg.ac.rs )

КОНАЧНА ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА

5.СЕПТЕМБРА 2018. ГОДИНЕ У 13,00 ЧАСОВА

ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

6.СЕПТЕМБРА 2018. ГОДИНЕ  У 12,00 ЧАСОВА

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА

7.СЕПТЕМБРА 2018. ГОДИНЕ У 10,00 ЧАСОВА

ПРИМЕДБЕ НА ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ

НАЈКАСНИЈЕ ДО 8. СЕПТЕМБРА 2018. ГОДИНЕ ДО 22,00 ЧАСА ЕЛЕКТРОНСКИ НА АДРЕСУ prijemni.ispit@med.bg.ac.rs

УВИД У ЛИСТУ СА ОДГОВОРИМА

9.СЕПТЕМБРА 2018. ГОДИНЕ ОД 10,00 ДО 11,00 ЧАСОВА

КОМИСИЈА ДОНОСИ РЕШЕЊА ПО ПРИМЕДБАМА

9.СЕПТЕМБРА 2018. ГОДИНЕ ДО 16,00 ЧАСОВА

ЖАЛБЕ НА РЕШЕЊЕ КОМИСИЈЕ ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА

10.СЕПТЕМБРА 2018. ГОДИНЕ ДО 16,00 ЧАСОВА

РЕШЕЊЕ ДЕКАНА ПО ЖАЛБИ

11.СЕПТЕМБРА 2018. ГОДИНЕ У 16,00 ЧАСОВА

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА

12.СЕПТЕМБРА 2018. ГОДИНЕ У 10,00 ЧАСОВА

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА УНИВЕРЗИТЕТА КОЈА ЈЕ ОСНОВА ЗА УПИС

13.СЕПТЕМБАР 2018. ГОДИНЕ У 12,00 ЧАСОВА

УПИС КАНДИДАТА

14. СЕПТЕМБРА 2018. ГОДИНЕ ОД 9,00 ДО 13,00 ЧАСОВА

СПУШТАЊЕ РАНГ ЛИСТЕ НА МЕСТО НЕУПИСАНИХ СТУДЕНАТА

15. СЕПТЕМБРА 2018. ГОДИНЕ ОД 9,00 ДО 11,00 ЧАСОВА

ПРОЗИВКА ДО ПОПУНЕ БРОЈА

15. СЕПТЕМБРА 2018. ГОДИНЕ  У 12,00 ЧАСОВА

 

 

Упис без полагања пријемног испита

На Медицински факултет у Београду без пријемног испита може се уписати лице које испуњава услове из чл. 55 Статута Медицинског факултета ( чл. 55 Статута је објављен на сајту Факултета).

Ово се односи и на лице коме је престао статус студента због исписивања са студија или због неуписивања школске године под условом да је претходно положио све испите на првој години и остварио 60 ЕСПБ бодова.

Ова лица могу се уписати само као самофинансирајући студенти и задржавају овај статус до краја студија.

Упис је у септембарском уписном року. Лице које конкурише за упис без полагања пријемног испита подноси захтев Факултету и документацију којом доказује испуњеност услова из чл. 55 Статута у року одређеном за пријаву у септембарском уписном року, а најкасније до 10.9.2018. године.

 

Прелази са других медицинских факултета

На основу чл. 54а Статута Медицинског факултета у Београду

1.      Студенти других медицинских факултета могу да се упишу на Медицински факултет у Београду ако су остварили 60 ЕСПБ бодова на студијском програму интегрисаних академских студија медицине на другом факултету и ако испуњавају услове за упис по годинама студија прописане Статутом Факултета и одлуком Наставно-научног већа;

2.      Наставно-научно веће је утврдило додатне критеријуме за упис студената са других медицинских факултета:

-        Да студент у току студија није обновио ни једну годину студија,

-        На Медицински факултет се дозвољава прелаз студентима који су завршили предклиничке предмете на другим факултетима, то јест закључно са завршеном трећом годином студија.

3.      Студенти који се уписују са других медицинских факултета могу да се упишу на Медицински факултет у Београду у статусу самофинансирајућих студената.

4.      Захтев, индекс и уверење о положеним испитима се предају од  3. септембра 2018. године до 17. септембра 2018. године писарници Факултета.

5.      Студенти медицинских факултета ван Републике Србије захтеве за упис на Медицински факултет у Београду предају Универзитету у Београду.

 

 

ДЕКАН

МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТ

Проф. др Небојша Лалић