Конкурс за упис на докторске акaдемске студије трећег степена за школску 2018/2019. годину

 

 

     Универзитет у Београду

Медицински факултет расписује

 

Конкурс

за упис на

докторске акaдемске студије трећег степена

за школску 2018/2019. годину

 

 

1.       МОЛЕКУЛАРНА МЕДИЦИНА - 5 студената

2.       БИОЛОГИЈА ТУМОРА И ОКСИДАТИВНА ОБОЉЕЊА - 15 студената

3.       ЕПИДЕМИОЛОГИЈА - 15 студената

4.       ФИЗИОЛОШКЕ НАУКЕ - 10 студената

5.       НЕУРОНАУКЕ - 6 студената

6.       МЕДИЦИНСКА ФАРМАКОЛОГИЈА - 8 студената

7.       МИКРОБИ И ИНФЕКЦИЈА - 10 студената

8.       ЈАВНО ЗДРАВЉЕ - 6 студената

9.       БИОМЕДИЦИНСКА ИНФОРМАТИКА -  3 студента

10.    ЕКОЛОШКИ И НУТРИТИВНИ ФАКТОРИ И ЗДРАВЉЕ - 6 студената

11.    ПРИМЕЊЕНА ИСТРАЖИВАЊА У МЕДИЦИНИ СПОРТА И МОТОРНИМ    ВЕШТИНАМА - 5  студената

12.    БИОЛОГИЈА СКЕЛЕТА (на енглеском језику) - 6 студената

13.    ЕНДОКРИНОЛОГИЈА - 5 студената

14.    ИСТРАЖИВАЊА У КАРДИОВАСКУЛАРНОЈ МЕДИЦИНИ - 12 студената

15.    НЕУРОЛОГИЈА - 10 студената  

16.    ПУЛМОЛОГИЈА - 7 студената

17.    НЕФРОЛОГИЈА - 5 студената

18.    РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЈА - 20 студената

19.    РАДИОЛОГИЈА И НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА - 13 студената

20.    ИСТРАЖИВАЊА У РЕХАБИЛИТАЦИЈИ - 5 студената

21.    ЗАПАЉЕЊЕ И АУТОИМУНОСТ - 5 студената

22.    ХУМАНА РЕПРОДУКЦИЈА, ПЕРИНАТОЛОГИЈА И НЕОНАТОЛОГИЈА - 10 студената

 

***

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ за модуле под бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

 • лица са завршеним интегрисаним академским студијама из медицинских наука у трајању од 6 година (360 ЕСПБ); ИЛИ
 • лица са завршеним академским студијама биолошке или медицинске оријентације која су на претходним нивоима студија остварила најмање 300 ЕСПБ

 

 ПОСЕБНИ УСЛОВИ за модуле под бр. 8, 9, 10

  

 • лица са завршеним интегрисаним академским студијама из медицинских наука у трајању од 6 година (360 ЕСПБ); ИЛИ
 • завршене академске студије (основне и мастер) из других области (300 ЕСПБ)

 

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ за модул под бр. 11

 

 • лица са завршеним интегрисаним академским студијама из медицинских наука у трајању од 6 година (360 ЕСПБ); ИЛИ
 • лица са завршеним академским студијама Филозофског факултета-одсек психологија, Факултета за спорт и физичко васпитање и Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, која су на претходним нивоима студија остварила најмање 300 ЕСПБ

 

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ за модул под бр. 12

 

 • лица са завршеним интегрисаним академским студијама из медицинских наука у трајању од 6 година (360 ЕСПБ); ИЛИ
 • лица са завршеним академским студијама која су на претходним нивоима студија остварила најмање 300 ЕСПБ

 

 

ПОСЕБНИ  УСЛОВИ  за модуле под бр. 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22

 • лица са завршеним интегрисаним академским студијама из медицинских наука у трајању од 6 година (360 ЕСПБ), која су показала смисао за научно-истраживачки рад у одговарајућој области што се доказује публикацијама у којима је кандидат аутор (један рад у часопису цитираном у Medline бази података у коме је кандидат аутор)

 

ПОСЕБНИ  УСЛОВИ  за модул под бр. 18

 

 • лица са завршеним интегрисаним академским студијама из медицинских наука у трајању од 6 година (360 ЕСПБ), започету или завршену здравствену специјализацију из одговарајуће хируршке гране и која су показала смисао за научно-истраживачки рад у одговарајућој области што се доказује публикацијама у којима је кандидат аутор (један рад у часопису цитираном у Medline бази података у коме је кандидат аутор)

 

 

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА СВЕ МОДУЛЕ

 

 • средња оцена са свих претходних нивоа студија да износи најмање 8,00
 • познавање енглеског језика до нивоа могућности комуникације и праћења научне литературе
 • одговарајуће компјутерске вештине
 • пожељне препоруке везане за бављење научно-истраживачким радом

 

***

 

За конкурс је потребно приложити:

  

 • пријаву са потписом и факсимилом ментора студија који мора бити наставник Медицинског факултета у Београду (преузети)
 • попуњен образац изјаве (преузети изјаву)
 • биографију
 • очитана лична карта
 • извод из матичне књиге рођених
 • доказ о држављанству (не старији од 6 месеци)
 • оверене фотокопије диплома + додатак дипломи са свих претходно зваршених академских студија (интегрисане академске судије, основне академске студије и мастер академске студије, потврду о уписаној или завршеној специјализацији...)
 • потврда о знању језика (за кандидате који су страни језик полагали у току студија довољна је фотокопија оцене из индекса и индекс на увид)
 • потврда/изјава о познавању одговарајућих компјутерских вештина (преузети)
 • потврда о запослењу или потврда да је кандидат незапослен
 • доказ о научноистраживачком раду (списак радова разврстаних по М категоријама (Кобсон) и фотокопије радова сложене по списку)
 • доказ о уплати трошкова обраде пријаве у износу од 8000,00 динара (за стране држављане трошкови Конкурса износе 150€ (динарска противвредност), који се уплаћују на жиро-рачун Медицинског факултета, Београд, Др Суботића бр. 8, број: 840-1139666-89 (позив на број 742121-ПО-ДОК)
 • Кандидати који су претходни степен студија завршили пре школске 2017/18. године приликом пријаве достављају и потписану изјаву да нису били уписани на прву годину у буџетском статусу на степену студија за који конкуришу (преузети)

 

 

Висина школарине за годину студија у школској 2018/2019. години износи 180.000,00 динара.

 

 

Страни држављанин може се уписати на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин. Висина школарине за годину студија за стране држављане, у шк. 2018/19. години, износи 4.000,00€. Кандидат - страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси решење о признавању (нострификацији) стране јавне исправе. Уколико поступак признавања није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду о томе да је поступак у току.

Поред документације коју подносе домаћи држављани, страни држављани приликом пријаве на Конкурс морају да приложе:

 • решење о признавању (нострификацији) стране јавне исправе
 • доказ да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује
 • доказ да влада српским језиком или језиком на коме се студијски програм изводи
 • доказ о дозволи боравка
 • копију путне исправе

 

 

Избор кандидата вршиће одговарајући Програмски савет на основу испуњености услова Конкурса по следећем моделу:

1.     просечне оцене на претходним студијама - 50%

2.     претходно искуство у научноистраживачком раду - 30%

3.     индивидуалне склоности и способности кандидата процењене кроз разговор са Програмским саветом - 20%

 

Пријаве достављати од 18-21.09.2018. године од 10-13 часова, Служби за НИР Медицинског факултета, ул. Др Суботића бр. 8,  II спрат, ходник лево, соба бр. 327-329. 

 

KOНKУРС ЋЕ БИТИ OБJAВЉEН У ДНЕВНОМ ЛИСТУ "ПОЛИТИКА" дана 09.09.2018. године

 

 

КОНКУРСНИ РОКОВИ

Пријава и пријем докумената

Од 18 до 21. септембра 2018. године

Факултети објављују коначне ранг листе и достављају Универзитету

 

 

најкасније до 10. октобра 2018. године у 12 часова

 

Коначна ранг листа Универзитета

најкасније до 11. октобра 2018. године у 12 часова

Упис примљених кандидата

од 12 до 14. октобра 2018. године

Факутет доставља Универзитету број уписаних кандиата и број слободних места

најкасније до 15. октобра 2018. године