Упис на прву годину студија


Упис самофинансирајућих студената 

 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
ДАТУМ: 6.7.2019.

 

УПИС САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА

 

У року предвиђенoм за упис студената у прву годину интегрисаних академских студија на Медицински факултет у Београду у шк. 2019/2020. годину уписано је 453 буџетских студената (3 више од одобрене квоте због афирмативне акције), закључно са 483. местом на ранг листи. 

Како се на ранг листи буџетских студената налазе  4 студента која, у складу са чл. 103 став 5 Закона о високом образовању могу да се упишу само као самофинансирајући студенти и 3 страна држављанина (који се уписују као самофинансирајући студенти) као и 3 кандидата преко афирмативне акције (који се по стручном упутству Универзитета у Београду одузимају од броја самофинансирајућих студената), упис преосталих 40 самофинансирајућих студената од 484. места на ранг листи закључно са 523. местом на ранг листи обавиће се у понедељак 8.7.2019. године од 9,00 до 13,00 часова.

 

 

ДЕКАН
МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА

Проф. др Небојша Лалић, с.р.

 

 

Преузмите Ранг листа са статусом уписа за школску 2019/2020 ОВДЕ


Кандидати који  стекну право на упис подносе:

1.      Оверене фотокопије докумената средње школе и оригинална документа на увид;

2.      Извод из матичне књиге рођених (факултет,  прибавља по службеној дужности извод из матичне књиге рођених, осим за стране држављане који су у обавези да овај документ доставе);

3.      Лекарско уверење - оригинал

4.      Попуњен образац ШВ 20 (залепити фотографију) - преузети са линкa www.mfub.bg.ac.rs/dotAsset/104019.pdf

(образац се попуњава и електронски, а штампана верзија се потписана предаје на факултету);

5.      Индекс са попуњеном првом страницом и залепљеном фотографијом (фолију не лепити);

6.      Два примерка попуњеног и потписаног уговора о студијама - добијају се у Студентској служби;

7.     Изјава о сагласности за коришћење података- добија се у Студентској служби;

8.      Доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте.

Самофинансирајући студенти уплаћују школарину у износу од 126.600,00 динара на рачун Факултета број 840 - 1139666 - 89  са позивом на број 742121 - ПС02

Уколико се уплаћује на рате, динамика уплата је следећа:

-          I рата у износу од 36.600,00 динара уплаћује се приликом уписа

-          II рата у износу од 30.000,00 динара уплаћује се до 31.12.2019.

-          III рата у износу од 30.000,00 динара уплаћује се до 15.2.2020.

-          IV рата у износу од 30.000,00 динара уплаћује се до 15.5.2020.

9.      Пре уписа у Студентској служби кандидати могу да се фотографишу за идентификациону картицу која служи за идентификацију за улазак у Студентски дом, мензу ...

 

 

Упис 50 кандидата - самофинансирајућих студената

8. јула 2019.
од 9,00 до 13,00 часова

Спуштање ранг листе на место неуписаних самофинансирајућих студената и упис

9.јула 2019.
од 10,00 - 12,00 часова

Прозивка до попуне броја

9. јула 2019. у 13,00 часова

Упис

9. јула 2019. од 13,30 до 14,30 часова

 

Кандидат који је стекао право уписа и не упише се у за то предвиђеном року, губи право уписа. Факултет ће уписати наредног кандидата према редоследу на коначној ранг листи.