Kонкурс за избор у звање и на радно место са пуним радним временом

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
БРОЈ:5629/2
ДАТУМ: 21.08.2019.
Б Е О Г Р А Д
Tel. 36 36 321; 36 36 320

НАЦИОНАЛНОЈ СЛУЖБИ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Б Е О Г Р А Д

Гундулићев венац 23-25

 

           Пријављујемо Вам следећа радна места и услове за обављање послова тих места

Декан Медицинског факултета у Београду објављује

 

К О Н К У Р С

 

за избор у звање и на радно место са пуним радним временом за следеће уже научне области (предмете):

 

1.      1 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област СУДСКА МЕДИЦИНА на одређено време од 5 година

2.      1 сарадника за избор у звање АСИСТЕНТА за ужу научну област СУДСКА МЕДИЦИНА на одређено време од 3 године

 

 

    УСЛОВИ  1: Завршен Медицински факултет, VIII степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду.

    УСЛОВИ  2: Завршен Медицински факултет, VII степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду.

 

    Посебан услов: кандидати који конкуришу за клиничке наставне предмете подносе доказ о радном односу на Клиници која је наставна база Медицинског факултета у Београду.

 

    Пријаве са документацијом о испуњавању услова конкурса (у складу са Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду) подносе се Писарници Медицинског факултета, у ул.Др Суботића бр.8 (Тел. 36-36-320; 36 36 321) у року од 15 дана од објављивања конкурса.

 

 

КОНКУРС РАСПИСАН  У ОГЛАСНИМ НОВИНАМА „ПОСЛОВИ"

дана 04.09.2019. године

 

 

Д Е К А Н
МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА

 

Проф др Небојша Лалић

 

Прилог:

- ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА (доцент, ванредни професор и редовни професор)

- ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР АСИСТЕНТА

- Изјава о изворности

- Образац-Изјава (Сагласно чл.13 Закона о заштити података личности)